/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Globalna polityka prywatności strony internetowej

1.       Kontroler i kierownik przetwarzania danych osobowych

1.1   Spółka Enel X s.r.l. z siedzibą w Rzymie, Viale Tor di Quinto 45/47, nr VAT 9945270966 i inne spółki Grupy Enel X (zwane dalej „Kontrolerami ”), jako niezależne podmioty kontrolujące dane będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

1.2   Podczas rejestrowania się w różnych usługach lub uzyskiwania do nich dostępu przekazywane będą do wiadomości nazwy wszystkich innych kontrolerów danych oraz menedżerów.

 

2.       Inspektor ds. Ochrony Danych (DPO)

2.1   Kontroler danych wyznaczył inspektora ds. ochrony danych (DPO), z którym można się kontaktować pod następującym adresem e-mail: dpo.enelx@enel.com

 

3.       Podmiot przetwarzający i metody przetwarzania

3.1   Kontroler będzie przetwarzał przekazane przez Ciebie dane osobowe lub dane uzyskane legalnie od innego Kontrolera („Dane osobowe”). W szczególności przetwarzane są następujące dane osobowe:

§  Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i treść przesłanej wiadomości oraz inne dane osobowe, które mogły zostać nam przekazane podczas komunikacji. Przetworzymy te dane osobowe, jeśli zadasz nam pytania, poprosisz o informacje lub prześlesz nam różnego rodzaju komunikaty.

§  Przeglądanie danych: wykorzystywane do obsługi strony systemy informatyczne i telematyczne oraz procedury oprogramowania nabywają podczas normalnej eksploatacji określone dane (np. datę i godzinę uzyskania dostępu, nazwy odwiedzanych stron, nazwę dostawcy usług internetowych oraz adres protokołu internetowego (IP), za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do internetu, adres internetowy, z którego łączysz się z naszą stroną itd.); przesyłanie ich podczas korzystania z protokołów komunikacji internetowej jest przydatne do lepszego zarządzania i optymalizowania transmisji danych oraz systemu poczty elektronicznej.

3.2   Dla celów niniejszej polityki przetwarzanie danych osobowych jest rozumiane jako dowolna czynność lub zestaw czynności przeprowadzanych za pomocą zautomatyzowanych procesów i stosowanych w odniesieniu do danych osobowych, takich jak: gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, dekompresja, konsultacja, wykorzystanie, komunikacja poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma dostarczania, porównywania, wzajemnego łączenia, ograniczania, anulowania lub niszczenia.

3.3   Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i/lub za pomocą urządzeń skomputeryzowanych i/lub telematycznych.

 

4.       Cel i podstawa prawna przetwarzania

4.1   Administrator przetwarza dane osobowe w określonym celu i tylko w przypadku istnienia określonej podstawy prawnej przewidzianej w obowiązującym prawie dotyczącym polityki prywatności i ochrony danych osobowych. Kontroler przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy występuje jedna lub więcej z poniższych podstaw prawnych:

-          udzielono bezpłatnej, konkretnej, świadomej, jednoznacznej i wyraźnej zgody na przetwarzanie;

-          przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do wykonania podjętych na Twoją prośbę środków przedumownych;

-          w przypadku występowania uzasadnionego interesu Kontrolera.

-          Przetwarzanie danych jest prawnym obowiązkiem Kontrolera.

4.2   Poniższa tabela zawiera listę celów, dla których przetwarzane są przez Kontrolera dane osobowe, oraz podstawy prawne takiego przetwarzania.

Cel przetwarzania danych

Podstawy prawne

Umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji strony.
Wykonanie umowy
Sprawdzenie, czy strona działa poprawnie.
Wykonanie umowy
W celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych, które mogą spowodować uszkodzenie strony, zaleca się wykonanie czynności takich jak: wykrywanie, zapobieganie, łagodzenie i oszacowanie skutków nieuczciwej lub nielegalnej działalności związanej z usługami świadczonymi na stronie, wykonanie wymaganych przez prawo kontroli bezpieczeństwa.
Uzasadniony interes
Udzielenie odpowiedzi na pytanie lub wniosek złożony przez osobę, której dotyczą konkretne dane.
Zastosuj środki przedumowne na wniosek osoby, której dotyczą konkretne dane.
Zaangażowanie Kontrolera, spółek Grupy Enel X, spółek macierzystych, spółek zależnych lub stowarzyszonych albo partnerów handlowych Kontrolera do przeprowadzenia badań rynkowych, sprzedaży bezpośredniej, w tym rozmów telefonicznych, w celu lokowania produktów lub usług na potrzeby informacji handlowej albo działań marketingowych. Czynności te można wykonywać, przesyłając materiały reklamowe, informacyjne lub promocyjne albo zaproszenia, wykorzystując tradycyjne metody (np. pocztę papierową) lub zautomatyzowane systemy przesyłania informacji (np. wiadomości SMS, pocztę elektroniczną).
Zgoda osoby, której dotyczą konkretne dane
Analiza trendów użytkowania produktów i usług oferowanych przez Kontrolera, spółki Grupy Enel X, spółki macierzyste, spółki zależne, stowarzyszone lub partnerów handlowych kontrolera, definicja profili indywidualnych i grupowych, propozycja poszczególnych ofert przygotowywana również poprzez wykorzystanie instrumentów i aplikacji zaprojektowanych do rejestrowania całkowitego zużycia energii, a także jego rozkładu godzinowego lub związanego z poszczególnymi urządzeniami użytkownika.
Zgoda osoby, której dotyczą konkretne dane

4.3   Podanie danych osobowych jest niezbędne zawsze wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zobowiązania prawnego lub wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w związku z zastosowaniem podjętych na Twoją prośbę środków przedumownych. Twoja ostateczna odmowa może uniemożliwić Kontrolerowi zrealizowanie celu, dla którego gromadzone są dane osobowe.

4.4   Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji dodatkowych celów jest dobrowolne, zaś nieudzielenie na nie zgody nie wpłynie ujemnie na zawarcie umowy. Obowiązkowy lub opcjonalny charakter świadczenia zostanie określony w momencie rozpoczęcia gromadzenia danych.

 

5.       Odbiorcy danych osobowych

5.1   Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione do wyżej wymienionych celów:

a.       pracownikom i współpracownikom Kontrolera wyznaczonego do tego celu lub spółkom Grupy Enel X działającym w Unii Europejskiej, w celu wykonywania czynności organizacyjnych, administracyjnych, finansowych i księgowych;

b.       firmom zewnętrznym lub innym podmiotom wykonującym działania zlecone na zewnątrz w imieniu Kontrolera, w celu umożliwienia działania strony jako zewnętrznego podmiotu przetwarzającego dane.

 

6.       Przekazywanie danych osobowych

6.1   Twoje dane osobowe będą przetwarzane w Unii Europejskiej i przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

6.2   Te same dane mogą być przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej pod warunkiem, że zagwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony, uznany za przydatny na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

6.3   W przypadku braku decyzji dotyczącej przydatności lub innych odpowiednich środków opisanych powyżej, przekazanie danych osobowych do państw trzecich spoza Unii Europejskiej zostanie przeprowadzone tylko pod warunkiem wyraźnej zgody z Twojej strony lub w przypadkach przewidzianych przez RODO, i dane te zostaną przetworzone wyłącznie w Twoim interesie. W takich przypadkach informujemy, że mimo iż Grupa Enel X przyjmuje instrukcje operacyjne wspólne dla wszystkich krajów, w których działa, przesyłanie Twoich danych osobowych może być narażone na ryzyko związane ze specyfiką lokalnych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

7.       Okres przechowywania danych osobowych

7.1   Dane osobowe przetwarzane do określonych powyżej celów będą przechowywane zgodnie z zasadami proporcjonalności i konieczności, a w każdym przypadku do czasu, gdy zostaną zrealizowane cele przetwarzania.

 

8.        Prawa osób, których dotyczą konkretne dane

8.1   Zgodnie z artykułami 15-21 Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO), w związku z przekazanymi danymi osobowymi, masz prawo do:

a.       dostępu do nich i żądania ich kopii;

b.       żądania dokonania korekty;

c.       żądania usunięcia danych;

d.       zażądania ograniczenia przetwarzania;

e.       zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

f.        otrzymywania danych w odpowiednim formacie, powszechnie używanym i odczytywalnym przez automatyczne urządzenie, oraz przesłania ich do innego Kontrolera danych, tam, gdzie będzie to bez żadnych przeszkód technicznie wykonalne.

8.2   Informujemy, że w każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, w związku z uzasadnionym interesem Kontrolera.

8.3   Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z artykułem 8.2, Kontroler zaprzestanie dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie wiążących, uzasadnionych powodów do kontynuowania przetwarzania lub do ustanowienia, egzekwowania lub obrony praw w sądzie.

8.4   Jeśli zechcesz wyegzekwować swoje prawa i wycofać zgodę, możesz wysłać wiadomość na adres email privacy.enelx@enel.com.

8.5   W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących Twoich danych osobowych skontaktuj się z inspektorem ds. ochrony danych firmy Enel, pod adresem e-mail: dpo.enelx@enel.com.

 

Przypominamy, że zawsze masz prawo złożyć skargę do właściwego organu, odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.