/apps/enel-x-digital-ecosystem/templates/page-content

Skip to Content

Zasady leżące u podstaw naszej pracy

U podstaw swojej pracy Grupa Enel posiada solidny system etyczny. System ten jest dynamicznym zbiorem zasad, stale zorientowanym na wprowadzanie najlepszych międzynarodowych praktyk, których muszą przestrzegać i stosować w codziennej pracy wszystkie osoby pracujące w Enel i dla Enel.

Kodeks etyki Grupy Enel

W 2002 roku Enel przyjął Kodeks Etyki, który wyraża zobowiązania i etyczną odpowiedzialność, jaką kieruje się w prowadzeniu biznesu, regulując i harmonizując postępowanie korporacyjne zgodnie ze standardami opartymi na najwyższej przejrzystości i uczciwości wobec wszystkich interesariuszy. Kodeks Etyki obowiązuje zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach, w których działa Grupa, uwzględniając kulturową, społeczną i ekonomiczną różnorodność różnych krajów, w których działa Enel.

Polityka praw człowieka

W celu uchwalenia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w 2013 roku Enel zatwierdził Politykę Praw Człowieka, która określa zobowiązania i odpowiedzialność w zakresie praw człowieka, pracowników Enel SpA i jej spółek zależnych oraz promuje poszanowanie Polityki przez kontrahentów, dostawców i partnerów handlowych w swoich relacjach biznesowych.

Plan Zero Tolerancji Korupcji

Plan Zero Tolerancji Korupcji został przyjęty w 2006 roku i potwierdza zaangażowanie Grupy w zapewnienie poprawności i przejrzystości w prowadzeniu spraw i działań korporacyjnych. Wszystkie części organizacji są odpowiedzialne, w stosownych przypadkach, za skuteczne zarządzanie ryzykiem poprzez wdrożenie odpowiednich systemów kontroli i monitorowania.

Globalny Program Zgodności Enel

Globalny Program Zgodności Enel, skierowany do zagranicznych spółek Grupy, integruje, tam gdzie one istnieją, wszelkie programy compliance (modele zapobiegania ryzyku) przyjęte przez te spółki zgodnie z lokalnym prawem. Niniejszy dokument, który został zatwierdzony przez Radę Dyrektorów Enel SpA we wrześniu 2016 r., jest inspirowany głównymi międzynarodowymi ramami regulacyjnymi i kwalifikuje się jako instrument zarządzania mający na celu wzmocnienie etycznego i zawodowego zaangażowania Grupy w zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń za granicą, z którymi może się wiązać odpowiedzialność karna, jak również utraty wizeunku.

Opisane niewłaściwe zachowania, uwzględnione w Globalnym Programie Zgodności Enel – któremu towarzyszy zapewnienie standardów postępowania i obszarów, które mają być monitorowane w ramach prewencji – opiera się na czynach, które są powszechnie uważane za takie w większości krajów, jak na przykład przestępstwa korupcyjne, przestępstwa przeciwko administracji publicznej, nieuczciwa księgowość, pranie pieniędzy, przestępstwa popełnione z naruszeniem przepisów BHP, przestępstwa przeciwko środowisku itp.

Model Organizacji i Zarządzania (dawny dekret ustawodawczy nr 231/01)

Dekret z mocą ustawy nr. 231/01 wprowadził do prawa włoskiego system odpowiedzialności administracyjnej (ale de facto karnej) spółek za niektóre rodzaje przestępstw popełnionych przez powiązanych dyrektorów, kadrę kierowniczą lub pracowników w interesie lub na korzyść samych spółek. Enel była pierwszą firmą we Włoszech, która przyjęła Model Organizacji i Zarządzania odpowiadający wymogom Dekretu Legislacyjnego nr. 231/01 (Model 231) już w 2002 r. Enel SpA rozpoczęła w 2015 r. i kontynuowała w 2016 r. przegląd swojego Modelu 231 w celu uwzględnienia aktualizacji regulacyjnej, która pociągnęła za sobą rozszerzenie zakresu rozpatrywanych przestępstw zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. 231/01, a także dostosowania Modelu do obowiązującej struktury organizacyjnej. W szczególności zorganizowano przegląd Części Ogólnej Modelu 231 oraz uaktualnienie Części Specjalnych „G” (przestępstwa polegające na przyjmowaniu skradzionych towarów, pranie brudnych pieniędzy, wykorzystywanie pieniędzy, towarów lub aktywów o nielegalnym pochodzeniu oraz pranie ), „H” (przestępstwa informatyczne i nielegalne przetwarzanie danych) oraz „L” (przestępstwa przeciwko środowisku).

Przejrzystość w procesach instytucjonalnych

Enel stale zarządza relacjami z instytucjami (lokalnymi, krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi), zgodnie z Programem Zgodności Enel, dostarczając kompletne i przejrzyste informacje w celu zapewnienia instytucjonalnym odpowiednikom jak najlepszych warunków do podejmowania decyzji, za które są odpowiedzialni. Enel uczestniczy również w procesach konsultacyjnych dotyczących dossier politycznych i legislacyjnych dotyczących kwestii energetycznych i środowiskowych. W kontekście relacji z instytucjami europejskimi Enel aktywnie uczestniczy w każdej fazie procesu konsultacji w sprawach politycznych i legislacyjnych leżących w interesie korporacji poprzez uważne monitorowanie i analizę (zob. także rozdział „Zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu”). Grupa Enel jest zarejestrowana w unijnym rejestrze dobrowolnej przejrzystości od momentu jego powstania w 2008 roku, dla realizowanych zadań oraz środków zainwestowanych w te działania. Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki, paragraf 3.26, Enel nie finansuje partii politycznych, ich przedstawicieli lub kandydatów we Włoszech lub za granicą, ani nie sponsoruje konwencji lub partii, których jedynym celem jest propaganda polityczna. Powstrzymuje się od jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej presji na polityków (na przykład poprzez umożliwienie korzystania z jej obiektów, przyjmowanie rekomendacji rekrutacyjnych lub umów konsultingowych). Enel i jego spółki zależne są obecne w różnych stowarzyszeniach branżowych i pracodawców, których rolą jest reprezentowanie pozycji swoich członków w procesach regulacyjnych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Roczne składki wpłacane do ww. organizacji w formie składek członkowskich w 2019 roku wyniosły około 7,9 mln euro1, czyli o 6% mniej niż w 2018 roku2. W szczególności w 2019 roku trzy największe składki pod względem łącznej kwoty pochodziły od AELEC (Asociación de empresas de energía eléctrica) w Hiszpanii, a następnie Confindustria i Elettricità Futura we Włoszech3. Dialog instytucjonalny ze stowarzyszeniami branżowymi i pracodawcami, w którym Enel i jej spółki zależne brały udział w 2019 roku, dotyczył wsparcia procesów regulacyjnych i konsultacyjnych m.in. w następujących głównych kwestiach:

  • opracowywanie polityk energetycznych: obejmujących m.in. strategiczne perspektywy sektora, efektywność energetyczną, rozwój OZE, rozwój inteligentnych sieci oraz koszty energii4;
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw: w tym m.in. regulacje podatkowe, zagadnienia prawa pracy oraz polityki środowiskowe5.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020.

 

 

1 Roczne składki w ciągu ostatnich czterech lat kształtują się następująco: 7,8 mln w 2019 r.; 8,3 mln euro w 2018 r.; 9 mln euro w 2017 roku; 9 mln euro w 2016 r. Liczby te obejmują składki wpłacone przez Enel SpA (w tym główne spółki we Włoszech) oraz jej zagraniczne spółki zależne Endesa, Enel Américas i Enel Chile.
2 Liczby te obejmują składki wpłacone przez Enel SpA (w tym główne przedsiębiorstwa we Włoszech) oraz przez jej zagraniczne spółki zależne Endesa, Enel Américas i Enel Chile.
3 W szczególności: AELEC (dawniej „UNESA”) 1,9 mln euro; Confindustria 1,8 mln euro; Elettricità Futura (dawniej „Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche”) 0,7 miliona euro.
4 Wkład w 2019 r. wyniósł 5 mln euro.
5 Wkład w 2019 r. wyniósł 2,8 mln euro.