Tarifa per a l'ús exclusiu de el punt de càrrega que inclou un carregador dedicat, manteniment i una quantitat fixa de 160 kWh a el mes, no acumulable per al mes següent. Quan s'excedeix el llindar de kWh, el consum es factura per esquema de pagament per ús amb el preu de el client BAMSA (€ 0,30 / kWh IVA inclòs). Per a qualsevol consum en carregadors públics s'aplica l'esquema de tarifa de pagament per ús amb el preu de 0,30 € / kWh en carregadors semirrápidos i 0,45 € / kWh en carregadors ràpids).

- Preu de la tarifa: 78,65 € / mes, facturació mensual.

- Sense quota d'alta

Els preus mostrats tenen l'IVA inclòs.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES D'ENDESA X I SABA 

APP JUICEPASS

 

1. Els responsables del tractament de les seves dades personals

Els responsables del tractament de les seves dades personals són els següents:

• Endesa X Servicios S.L. ("Endesa X") amb CIF B01788041, amb adreça postal: C/ Ribera del Loira, 60 28042-Madrid, i telèfon: 800 760 909

• Empreses del Grup Saba que presten serveis de recàrrega de vehicles elèctrics (d'ara endavant, "SABA"), amb domicili a Avda. Parc Logístic, 22-26, 08040 Barcelona:

o Saba Aparcaments, SA, amb CIF A08197931

o Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA, amb CIF A66383902

o Saba Aparcament Santa Caterina S.L., amb CIF B64359573 

o Societat d’Aparcaments de Terrassa, S.A., amb CIF A61597183, amb domicili a calle Subsuelo de la Plaça Vella, 08221 de Terrassa.

2. Finalitat del tractament de dades personals

Tractaments necessaris per a la prestació del servei

Els responsables tractaran les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la prestació del servei de recàrrega del vehicle elèctric. En cas que aquest servei comportés el pagament ajornat o una facturació periòdica, podrem consultar, abans de la contractació, els fitxers de solvència patrimonial i de crèdit que considerem convenients per tal d'avaluar la seva solvència econòmica. El resultat d'aquesta consulta podria, si escau, condicionar l'entrada en vigor del Contracte. Així mateix, en cas d'impagament, Endesa X  podrà comunicar les seves dades a aquests fitxers, sempre que es compleixin les garanties que atorga la legislació vigent.

A més, els responsables podran tractar les seves dades personals per complir qualsevol obligació legal que els incumbeixi, específicament obligacions relacionades amb la regulació del mercat energètic o la normativa mercantil i fiscal, entre d'altres. 

Tractaments voluntaris

També es podran fer altres tractaments de les seves dades personals que no responguin a la necessitat d'executar un contracte o complir una obligació legal i a què es podrà oposar o no donar el seu consentiment.

Així, sempre que vostè no s'hi oposi, podrà rebre, a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, els missatges SMS i les trucades telefòniques), informació sobre: 

• Productes o serveis oferts per Endesa X  en l'àmbit de l'activitat energètica que puguin interessar-li. Per a això, es podran analitzar les seves dades personals per elaborar un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin al màxim a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi, es tindran en compte les seves dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hagi contractat. En qualsevol cas, només podrà rebre comunicacions comercials per mitjans no electrònics mentre sigui client d'Endesa X .

• Productes o serveis oferts per SABA en l'àmbit de la mobilitat que puguin interessar-li. Per a això, es podran analitzar les seves dades personals per elaborar un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin al màxim a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi, es tindran en compte les seves dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hagi contractat. En qualsevol cas, només podrà rebre comunicacions comercials per mitjans no electrònics mentre sigui client de SABA.

A més, si ha marcat la casella de consentiment, podrà rebre, a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d'altres, el correu electrònic, els missatges SMS i les trucades telefòniques), informació sobre: 

• Altres productes o serveis oferts per Endesa X , SABA o terceres empreses, relacionats amb els sectors d'energia, equipament, llar, assegurances, automoció, mobilitat, serveis financers i lleure. Per a això, es podran analitzar les seves dades personals per elaborar un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s'ajustin al màxim a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi, es tindran en compte les seves dades demogràfiques i dades sobre altres productes de la companyia que hagi contractat. En qualsevol cas, només pot rebre comunicacions comercials de productes i serveis que no estiguin relacionats amb els contractats mentre no retiri el consentiment que ha donat.

Si vostè ha donat el seu consentiment, la seva ubicació geogràfica es tractarà amb la finalitat d'identificar els punts de recàrrega elèctrica que tingui més a prop. 

Gestió de serveis a l'app

Si correspon, les seves dades es tractaran amb la finalitat de registrar-lo a l'app. En cas que vostè es registri amb "social login" a través de Google o Facebook, l'usuari i la contrasenya es tractaran amb la finalitat de donar-lo d'alta a l'app. 

A més, un cop s'hagi donat d'alta, les seves dades es tractaran amb la finalitat de gestionar el/s servei/s d'usuari a l'app.

Període de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients es conserven mentre es necessitin per prestar els serveis establerts en la relació contractual. En el moment en què ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades es bloquejaran durant el període que calgui per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials, i només es podran desbloquejar i tornar a tractar per aquesta raó. Un cop transcorregut aquest període, les dades es cancel·laran de manera definitiva.

Les dades personals utilitzades per als tractaments voluntaris es faran servir fins que vostè indiqui el contrari, ja sigui fent servir l'opció que se li presenti a les comunicacions electròniques que rebi o adreçant-se als responsables del tractament, tal com s'explica a l'apartat 5. S'exceptuen les dades tractades per a l'enviament de comunicacions comercials a través de mitjans no electrònics, que es cancel·laran un cop s'hagi finalitzat la relació contractual.

3. Destinataris de les dades personals

Les seves dades personals es podran cedir a administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi els jutjats i tribunals, quan ho requereixi la normativa aplicable.

També podran tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Endesa X  o SABA contractin o puguin contractar i que siguin els encarregats del tractament. A més, pot ser que alguns d'aquests encarregats del tractament estiguin radicats als Estats Units o fora de l'Espai Econòmic Europeu. 

A més, i en cas que hagi donat específicament el seu consentiment, les seves dades podran cedir-se a empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, llar, assegurances, automoció, serveis financers i lleure, amb l'objectiu de posar-se en contacte amb vostè per informar-lo sobre els productes i serveis que comercialitzen aquestes empreses. Pot consultar la llista d'empreses del grup Endesa a l'enllaç següent: https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/a201610-sociedades.html. 

Les seves dades personals també es podran comunicar a entitats de crèdit amb les garanties necessàries i amb la finalitat exclusiva de dur a terme operacions de facturació (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres).

4. Legitimació per al tractament i la cessió de dades personals

La base legal per al desenvolupament de les finalitats incloses a l'apartat 2 en qualitat de "tractaments necessaris per a la prestació del servei" serà l'execució d'un contracte o el compliment d'obligacions legals que siguin aplicables, exceptuant els tractaments que es realitzin per avaluar la solvència econòmica, l'admissió de clients o, si escau, la comunicació de dades a sistemes d'informació creditícia, que tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa. Per tant, el fet de negar-se a proporcionar les dades personals sol·licitades o de proporcionar dades inexactes o incompletes podria impossibilitar la prestació adequada dels serveis contractats. Els usuaris són responsables de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar-ne qualsevol modificació a Endesa X  i a SABA.

Els tractaments que es duen a terme per enviar-li comunicacions comercials sobre productes o serveis d'Endesa X  en l'àmbit de l'activitat energètica o sobre productes de SABA en l'àmbit de la mobilitat tindran com a base legal l'interès legítim d'Endesa X  i de SABA, respectivament. Per aquest motiu, vostè podrà oposar-s'hi enviant un correu electrònic a les adreces indicades a l'apartat 5. . Trobarà la informació necessària per exercir el seu dret d'oposició a l'apartat 5 següent: "Drets dels usuaris en relació amb el tractament de les seves dades personals". 

Els tractaments que es duen a terme per enviar-li comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts per Endesa X , SABA o terceres empreses, relacionats amb energia, equipament, llar, assegurances, automoció, mobilitat, serveis financers i lleure, tindran com a base legal el consentiment que hagi donat vostè. Per tant, mentre no es retiri el consentiment, és possible que es continuïn fent comunicacions d'aquest tipus.

La cessió de les seves dades a empreses del Grup Endesa i a terceres empreses relacionades amb energia, equipament, llar, assegurances, automoció, mobilitat, serveis financers i lleure, tindrà com a base legal el consentiment que hagi donat vostè. Per això, mentre no es retiri el consentiment, és possible que es continuïn rebent comunicacions d'aquest tipus.

La realització de comunicacions de dades a entitats de crèdit amb la finalitat exclusiva de dur a terme operacions de facturatge (bestreta parcial o total de crèdits cedits a entitats financeres) tindrà com a base legal l'interès legítim d'Endesa X  de comptar amb un model de gestió empresarial eficient.

L'ús dels serveis oferts per Endesa X  i SABA no quedarà mai supeditat al fet que vostè doni els consentiments sol·licitats. En qualsevol cas, li recordem que si va donar el seu consentiment, té dret a retirar-lo en qualsevol moment i això no tindrà cap conseqüència en els serveis o productes que hagi contractat o dels quals sigui beneficiari. Trobarà la informació necessària per exercir el seu dret de retirar el consentiment a l'apartat 5 següent: "Drets dels usuaris en relació amb el tractament de les seves dades personals".

5. Drets dels usuaris en relació amb el tractament de les seves dades personals

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i en la mesura que estableixin les normes aplicables en cada moment. 

També té dret a revocar el consentiment, si l'ha donat, i a oposar-se a rebre comunicacions comercials.

Per exercir aquests drets davant d'Endesa X , podrà fer servir algun dels canals següents:

• Correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu i una petició que especifiqui la sol·licitud a l'apartat de correus 1128, 41080 - Sevilla, a/. Endesa Operaciones y Servicios Comerciales.

• Correu electrònic a l'adreçasolicitudeslopd@endesa.es amb les dades següents: nom i cognoms de la persona interessada, domicili a efectes de comunicacions, fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu i petició que especifiqui la sol·licitud.

Per exercir els seus drets davant de SABA, podrà fer servir algun dels canals següents:

• Correu postal a SABA Avda. Parc Logístic, 22-26  08040 Barcelona, A/A. DPO.

• Per correu electrònic a l'adreça dpo.saba.es@saba.eu 

Igualment, se'ls informa del seu dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. Origen de les dades

Les dades personals tractades per Endesa X  i SABA són les que ha proporcionat vostè per a la contractació dels serveis als quals fa referència aquest contracte. De vegades, aquestes dades es poden enriquir amb fonts d'informació específica sobre el mercat energètic espanyol.

7. Delegat de protecció de dades

Si té qualsevol dubte respecte a les finalitats del tractament de les seves dades personals o sobre la seva legitimitat, pot contactar amb el delegat de protecció de dades.

• Les dades de contacte del delegat de protecció de dades d'Endesa X  són les següents: C/ Ribera del Loira, 60 28042-Madrid, i correu electrònic: dpoc@endesa.es.

• Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de SABA són les següents: Avda. Parc Logístic, 22-26  08040 Barcelona, i correu electrònic dpo.saba.es@saba.eu.