CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L’APLICACIÓ I SERVEI

Aquestes condicions generals (en endavant, “Condicions generals”) de contractació i ús del servei de recàrrega, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir en el seu cas (“Condicions particulars”) regularan la relació que s’estableixi entre l’usuari (l’“Usuari”) i Endesa Energía (en endavant “Endesa”) per contractació i/o ús del servei de recàrrega en els punts de recàrrega (el “Servei”) que puguin ser identificats en l’aplicació per a smartphones que Endesa posi a disposició de l’Usuari per a l’ús del Servei en cada moment (l’“Aplicació”). Aquests punts de recàrrega podran ser propis o de tercers operats per Endesa.

Aquestes Condicions generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través de l’Aplicació. Endesa es reserva la facultat de substituir en qualsevol moment tant les Condicions generals com les Condicions particulars que en el seu cas s’estableixin, i també tots aquells avisos legals, directrius i/o reglaments d’ús recollits a l’Aplicació i que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions generals aquí recollides. Les noves condicions seran d’aplicació des del moment en el qual estiguin a disposició de l’Usuari.

Qualsevol comanda de l’Usuari implica directament l’acceptació sense cap mena de reserva i amb plena i total adhesió a aquestes Condicions generals de contractació i garantia, que prevaldran per sobre de qualsevol altre document, amb excepció de les Condicions particulars expressament autoritzades per escrit per Endesa.

PRIMERA. CONCEPTES:

Usuari: els consumidors, persones físiques residents a Espanya que siguin majors d’edat i disposin de Document Nacional d’Identitat (DNI), NIE o passaport, o persones jurídiques que acreditin adequadament la seva condició, que acceptin aquestes Condicions generals i les Condicions particulars que, en el seu cas, siguin d’aplicació. Queda expressament prohibida la contractació del Servei a través de l’Aplicació per part de menors d’edat, usuaris que no resideixin legalment a Espanya o usuaris que no compleixin els requisits previstos en aquestes Condicions generals. L’Usuari podrà estar registrat o no.

Aplicació: L’aplicació per a smartphones que en cada moment Endesa posi a disposició dels usuaris, on podran adquirir, contractar i fer ús del Servei.

Partner: Qualsevol empresa que té subscrit un acord de col•laboració amb Endesa per a la prestació del servei de recàrrega als seus empleats o clients en condicions especials.

SEGONA. APLICACIÓ: ÚS I ACCÉS:

L’accés i ús de l’Aplicació té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’Usuari amb caràcter general. Tot i això, és possible que l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts a través de l’Aplicació, i també a ofertes específiques, només es pugui fer amb el registre previ de l’Usuari.

Per a l’ús del Servei, l’Usuari pot accedir a l’Aplicació de les formes següents: (a) directament, sense registre i sense subscripció de contracte amb Endesa, podent fer ús dels punts de recàrrega en els termes i condicions que s’estableixin en cada moment; o (b) duent a terme el registre corresponent de manera prèvia a través de la mateixa Aplicació o a través d’altres medis que Endesa indiqui específicament. En aquesta darrera opció, sense perjudici de les condicions específiques que puguin ser d’aplicació (ex. Preu), i sempre que tingui vigent la contractació del Servei, se li comunicarà a l’Usuari un codi i contrasenya per a l’accés a l’àrea privada de l’Aplicació. L’ús del Servei s’ajustarà a les condicions econòmiques establertes en cada moment i podrà requerir el pagament d’una quota d’alta.

El codi d’usuari i la contrasenya són elements habilitadors per poder accedir a l’àrea privada de l’Aplicació i executar l’ús del Servei en qualitat d’usuari registrat i, en tot cas, té caràcter confidencial, personal i intransferible. L’Usuari pot modificar la contrasenya. En aquest cas les Claus modificades perdran la seva validesa i no es podrà exigir cap responsabilitat a Endesa.

Mitjançant les mateixes credencials, el client va poder accedir a tots els portals i aplicacions web de les entitats del grup Enel habilitades. Si, d’altra banda, el perfil del client ja està registrat a altres portals o aplicacions de les entitats del grup Enel habilitades, el client podrà accedir a l’aplicació / portal utilitzant les credencials ja utilitzades

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a Endesa tan aviat com sigui possible, la pèrdua, robatori o qualsevol risc d'accés per part d'un tercer.

Tots els usos del Servei realitzats a través de l’Aplicació requeriran necessàriament l’acceptació expressa d’aquestes Condicions de Contractació de l’Aplicació i ús d’aquest, i es consideraran vàlidament realitzats per l’Usuari i seran vinculants. En conseqüència, l’Usuari serà el responsable en exclusiva de l’ús del Servei realitzat a través de l’Aplicació per part de qualsevol tercer que faci ús del seu codi d’usuari i contrasenya. La utilització del Servei des de l’Aplicació per part d’un menor d’edat que falsegi la informació d’accés, s’entendrà que s’ha realitzat sota la supervisió i autorització dels seus pares, tutors o representants legals.

Per a tot allò que no estigui previst expressament en aquestes Condicions generals pel que fa als termes i condicions generals d’accés i ús de l’Aplicació, serà d’aplicació el que es recull en l’avís legal d’aquest.

La relació jurídica derivada del registre com a usuari de l’Aplicació, i també de l’ús del Servei té una duració indefinida. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre aquesta relació contractual unilateralment en qualsevol moment, i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit, sense perjudici de les obligacions derivades de la configuració de l’ús del Servei amb anterioritat a la terminació de la relació i del que s’estableix en la Condició Novena (9a). L’Usuari podrà exercitar unilateralment el dret de terminació a través del procés de cancel•lació de compte, i també el desistiment en les condicions que s’estableixen en l’actual normativa vigent.

TERCERA. - INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DELS SERVEIS EN L’APLICACIÓ:

Els Serveis oferts en l’Aplicació, juntament amb les seves característiques essencials i preu, apareixeran en pantalla. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Endesa es reserva el dret a decidir en cada moment els Serveis que contingui i que s’ofereixin als Usuaris a través de l’Aplicació. En qualsevol moment, Endesa podrà afegir nous Serveis a aquells que ja estan inclosos en l’Aplicació, entenent-se, excepte que es disposi una altra cosa, que aquests nous Serveis es regiran pel que es disposa en les Condicions generals en vigor en aquell moment. De la mateixa manera, Endesa es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels Serveis oferts a l’Aplicació.

QUARTA. - PREUS I COSTOS EN L’APLICACIÓ:

Els preus dels Productes i/o Serveis es mostren sempre en euros (€), i inclouen l’IVA o l’IGIC, així com qualsevol altre tribut que fóra d’aplicació. Si Endesa identifica un error manifest en el preu dels Serveis, informarà l’Usuari i aquest tindrà l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé cancel•lar-lo.

El preu del Servei inclou la utilització del punt de recàrrega durant el temps o fracció d’aquest assenyalat en cada carregador, i s’informarà l’Usuari de manera prèvia, abans del pagament del procés de recàrrega.

Els preus que es mostren a l’Aplicació, incloent-hi en el seu cas la quota d’alta per als usuaris registrats, són d’aplicació exclusivament per als Serveis oferts a través d’aquesta Aplicació i durant el temps que romanguin publicats. Endesa es reserva expressament el dret a modificar els preus en qualsevol moment sense necessitat d’avís previ. No obstant això, en qualsevol cas, s’aplicaran les tarifes en vigor indicades en l’Aplicació en el moment de la realització de la comanda corresponent.

CINQUENA. - PROCÉS DE COMPRA EN L’APLICACIÓ:

Un cop que l’Usuari accedeixi a l’Aplicació, sigui en qualitat d’Usuari registrat o no, podrà procedir a la contractació del Servei.

Per procedir a la contractació del Servei a través de l’Aplicació, l’Usuari haurà de seleccionar la modalitat a través de la qual vol contractar el Servei (usuari registrat/no registrat), tot això segons les indicacions recollides en pantalla. En qualsevol dels dos casos, l’accés requerirà l’acceptació d’aquestes Condicions generals de contractació de l’Aplicació i ús del Servei, i també de la Política de Protecció de Dades d’Endesa.

En el cas que desitgi continuar amb la contractació i ús del Servei com a Usuari no registrat, se l’informarà de les condicions econòmiques aplicables en cada moment per a la recàrrega que vulgui efectuar i en el punt assenyalat, i l’Usuari haurà de manifestar expressament la seva conformitat amb el servei de recàrrega marcant el botó dedicat de l’Aplicació. En aquest moment, l’Usuari serà redreçat, automàticament pel sistema, a la plataforma de pagament en línia (TPV) de les entitats bancàries corresponents, per introduir les dades de la targeta bancària amb la qual l’Usuari realitzarà els pagaments corresponents a la contractació i ús del Servei.

L’Usuari no registrat tindrà disponibles els serveis següents:

•   Recàrrega del vehicle elèctric en les estacions de recàrrega pública compatibles amb el servei al qual tinguis accés l’Usuari a través de l’Aplicació;

•    Visualització del mapa d’estacions de recàrrega públiques dedicades a vehicles elèctrics compatibles amb el servei subministrat per Endesa;

•  Visualització de l’itinerari per arribar a l’estació de recàrrega;

•  Desbloqueig del connector i inici del procés de recàrrega en l’estació de recàrrega;

•  Monitoratge del procés de recàrrega;

•  Interrupció del procés de recàrrega a través del botó dedicat en l’aplicació;

•  Notificació del final del servei de recàrrega;

•  Pagament automàtic de la contraprestació del servei a través d’una tarifa en funció del consum.

En el cas que desitgi continuar amb l’ús del servei com a Usuari registrat, se li aplicaran les condicions econòmiques informades en el procés de contractació del Servei. L’accés a la recàrrega i acceptació d’aquesta es produirà quan inclogui el seu codi d’usuari i contrasenya.

 

Les instruccions per al registre i la subscripció del servei estaran disponibles en la secció “Com funciona” de l’Aplicació i hi

ha més informació a la secció “Preguntes freqüents" de l’Aplicació.

L’activació del servei no estarà subjecta al resultat positiu del control que fa Endesa sobre els mitjans de pagament aportats durant la subscripció del Servei. La compra s’entendrà efectuada en el domicili d’Endesa.

L’Usuari registrat tindrà disponibles els serveis següents:

•  Recàrrega del vehicle elèctric en les estacions de recàrrega pública compatible amb el servei al qual tingui accés l’Usuari a través de l’Aplicació o a través d’una targeta RFID associada al contracte;

•   Visualització en el mapa de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics compatibles amb el servei subministrat per Endesa;

•  Gestió (inici i interrupció) en el punt de recàrrega a través de l’Aplicació o d’una targeta RFID associada al contracte;

•  Posada en pausa de la càrrega domèstica i configuració de la duració de la càrrega;

•  Configuració de les estacions de recàrrega preferides;

•  Reserva del punt de connexió per a un interval de temps determinat anterior a l’alliberament i inici del procés de recàrrega en equip de recàrrega;

•  Visualització de l’itinerari per arribar a l’estació de recàrrega;

•   Desbloqueig del punt de recàrrega per a l’inici del procés de recàrrega en el connector seleccionat, també a través de la targeta RFID associada al contracte i perfil;

•  Monitoratge del procés de recàrrega;

•   Interrupció del procés de recàrrega a través del botó dedicat en l’aplicació o a través de la targeta RFID associada al contracte i perfil;

•  Notificació del final del servei de recàrrega;

•  Compra i associació d’una targeta RFID a un contracte i perfil;

•  Pagament automàtic per la contraprestació del servei, segons els mitjans de pagament preestablerts en el perfil d’usuari;

•  Visualització de l’històric de la sessió de recàrrega i de les factures rebudes;

•  Execució i canvi del pla de tarifa;

•  Variació de les dades personals i dels mitjans de pagament associats al perfil;

•   Associació de més d’un perfil en el mateix contracte. Cada contracte es caracteritza per un pla de tarifa dedicat o una visualització específica de les estacions de recàrrega a les quals tingui accés. La identificació dels perfils especials s’haurà de realitzar introduint un codi únic en la secció de creació del perfil de l’aplicació.

SISENA. - CONDICIONS DE FACTURACIÓ I COBRAMENT:

Es pagarà una contraprestació pel Servei que es calcula utilitzant el kWh subministrat a l’Estació de recàrrega com a paràmetre.

El cost del Servei es calcularà sobre la base del producte seleccionat. L’accés als Serveis estarà subjecte a la subscripció d’un dels productes indicats a l’Aplicació.

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cada una de les instruccions que es mostrin en l’Aplicació. La recàrrega serà efectuada en els diferents punts de recàrrega de la xarxa habilitada en el primer paràgraf d’aquestes Condicions generals.

El pagament del preu del Servei únicament es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit amb titularitat de l’Usuari. En el moment del primer ús de la targeta de crèdit o dèbit s’emmagatzemarà un token que permetrà la identificació de la targeta en la plataforma de pagaments per a futures recàrregues. No obstant això, es podran establir altres mitjans de pagament que s’indicaran degudament a l’Aplicació.

Aquests mitjans de pagament estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel•lada la comanda, i entenent-se com a no realitzada la contractació del servei sol•licitat.

El mètode de pagament serà específic per a cada perfil associat al contracte. Per a tots els Usuaris, el mètode de pagament associat al compte i indicat en la subscripció del Servei, serà el mitjà de pagament ordinari d’aquest.

La facturació es durà a terme segons si l’Usuari està registrat o no. Aixío:

a)   Usuari registrat: Les factures recolliran el detall del Servei, els preus aplicables, i la resta de conceptes de facturació (incloent-hi impostos).

La factura s’enviarà a través de l’adreça de correu electrònic indicada durant el registre i s’arxivarà a la sessió “Facturació històrica” de l’aplicació.

La freqüència de la facturació variarà en funció del pla de tarifa seleccionat al final de cada sessió de recàrrega (Ex.: Plans de tipus “pagament per ús”), en el moment de la subscripció del Servei (Ex.: Quotes d’alta, Opció de reserva) o mensual,

 

el mateix dia de cada mes (Ex.: Plans de tipus “Tarifa plana vinculada a un paquet de kWh”). La factura podrà incloure despeses addicionals degudes a la superació del llindar mensual de kWh en el mes anterior a la renovació.

En el cas de cobrament per l’energia consumida en la recàrrega, es podrà realitzar una reserva d’un import estimat sobre la seva targeta bancària abans del començament de la recàrrega, quedant aquest informat en l’Aplicació. Al finalitzar la recàrrega, s’efectuarà el càlcul de l’import d’aquesta en funció de l’energia subministrada en kWh, i a les condicions de preu del kWh registrades en el seu contracte i l’emissió de la factura. Un cop confirmat el pagament, se sol•licitarà l’alliberació de la reserva d’import prèviament efectuada.

b)   Usuari no registrat: En el cas de cobrament per l’energia consumida en la recàrrega, es podrà realitzar una reserva d’un import estimat sobre la seva targeta bancària abans de l’inici de la recàrrega. Se l’informarà d’aquest a través de l’Aplicació. Al finalitzar la recàrrega s’efectuarà el càrrec de l’import d’aquesta a la seva targeta de crèdit, import que es calcularà en funció de l’energia subministrada en kWh pel preu del kWh que aparegui informat a l’Aplicació. Una vegada confirmat el pagament, se sol•licitarà l’alliberació de la reserva d’import efectuada prèviament.

Endesa emetrà a l’Usuari una factura per la recàrrega realitzada. Les factures recolliran el detall del Servei, els preus aplicables i també la resta de conceptes de facturació (incloent-hi impostos). Si l’Usuari ho selecciona i facilita les dades corresponents, a la factura hi podran constar les seves dades fiscals.

Període de pagament

El període de pagament s’estableix en 10 dies naturals des de l’emissió de la factura excepte si el darrer dia del període fos dissabte o festiu, vencent el primer dia laborable següent o, en cas de pagament mensual, dins dels primers 10 dies següents a l’emissió de la factura. En cas que hi hagués un càrrec del preu per la subscripció del Servei, aquest s’informarà prèviament al moment de la contractació.

Si el pagament del Servei no tingués èxit, Endesa informarà l’Usuari sobre l’impagament i suspendrà el Servei fins que es realitzi el pagament complet.

Les factures no abonades en la seva totalitat en les dates previstes per causes no imputables a Endesa tindran la consideració de deute vençut, podent ser susceptible d’execució immediata. Igualment, l’impagament de qualsevol factura meritarà automàticament sobre les quantitats no satisfetes, interessos de demora per a persones físiques de l’interès legal del diner (incrementant en dos punts percentuals) i per a empresaris/empreses segons el que estableix la Llei 3/2004 de 29 de desembre, i qualsevol altra norma de caràcter legal que la modifiqui o desenvolupi, acceptant ambdues parts la submissió a aquest text normatiu en tots els seus aspectes i obligacions, i sense perjudici del que s’estableix en la resta de Condicions. Així mateix, el Titular queda expressament informat que, si no atén el termini corresponent i sempre que es compleixin la totalitat dels requisits establerts en els articles 38 i següents del RD 1720/2007, de 21 de desembre, les dades relatives a l’incompliment de pagament podran ser comunicades per Endesa a un fitxer de compliment o incompliment d’obligacions dineràries. L’impagament de les factures implicarà la cancel•lació immediata del Servei.

Com a sistema de pagament electrònic, Endesa té instal•lada una passarel•la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a través de l’Aplicació a aquests efectes són encriptades per garantir-ne la màxima seguretat.

S’allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol “Secure Socket Layer”. En cap cas s’emmagatzemaran les dades proporcionades pels usuaris a través de la passarel•la de pagament, i únicament es conservaran mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament i fins que hagi transcorregut el període de desistiment.

Endesa només emmagatzemarà el token que es genera en el del primer ús de la targeta i que permetrà la cerca de la targeta a la plataforma de pagaments per a futures recàrregues.

Endesa es reserva el dret a cancel•lar el nom d’usuari i la contrasenya, i també, l’accés al Servei, d’aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb Endesa o que puguin incomplir algun dels termes i condicions establerts.

SETENA. - PRESTACIÓ DEL SERVEI:

Endesa proporcionarà el Servei en els punts de recàrrega establerts en l’Aplicació indicada anteriorment, i també, en el seu cas, a través dels diferents mitjans de comunicació que es puguin facilitar en cada moment (telefònic, web, etc.). L’accés a l’ús del Servei es realitzarà a través de l’Aplicació i en cas de ser un usuari registrat, requerirà les claus assignades a aquest efecte per Endesa i la custòdia de les quals correspondrà a tots els efectes a l’Usuari. En cap cas es garantirà el nivell d’energia subministrada, ja que aquesta depèn d’elements aliens i externs a Endesa tals com, entre altres, les condicions atmosfèriques o estat tècnic del vehicle (nivell de càrrega). L’Usuari, i també els corresponents Usuaris dels vehicles, hauran de seguir totes les directrius de seguretat comunicades en cada moment per Endesa i posades a disposició tant en els punts de recàrrega com en la informació que se li pugui facilitar. No seran causa de responsabilitat d’Endesa: a) l’ús indegut, la manipulació i l’aplicació dels punts de recàrrega o els seus elements i, expressament, en cas de no seguir les instruccions facilitades per a la recàrrega; b) les avaries o danys produïts per força major o cas fortuït o caigudes o fallades dels sistemes o de les telecomunicacions que puguin limitar o impedir la prestació

del Servei o dels medis utilitzats per a la seva prestació i que s’assenyalin en cada moment; c) els danys que puguin

provenir pel manteniment inadequat del vehicle, així com per defectes de qualsevol mena d’aquest; d) la impossibilitat que la recàrrega sigui efectuada per l’Usuari per causa aliena a Endesa, e) l’ús inadequat de les claus lliurades per a la prestació necessària del Servei i f) si es facilitessin dades falses, inexactes o sense comptar amb les autoritzacions necessàries prèvies de l’Usuari. Determinades característiques de prestació podran variar, si bé, aquestes seran comunicades amb antelació prèvia, podent acudir al que es disposa en la Condició novena, 9a.

Perfils d’Ús

Els perfils denominats “fabricant d’automòbil”, “corporatiu” i “especial” s’hauran d’activar a través d’un codi que es proporciona a l’Usuari final des d’Endesa, o des de qualsevol dels seus Clients /Partners. Els perfils (Perfil privat i Perfil fabricant d’automòbil) tindran una tarifa definida sobre la base de l’acord amb el Client /Partner. En particular:

•  Perfil privat: pot ser activat per qualsevol Usuari, prèvia selecció del pla de tarifa i la forma de pagament;

•    Perfil fabricant d’automòbile: pot ser activat per qualsevol dels Usuaris que hagi subscrit una oferta amb el fabricant d’automòbils, associat a Endesa Energía;

•  Perfil corporatiu: pot ser activat pels Usuaris que siguin empleats d’una empresa que hagi subscrit una oferta corporativa amb Endesa Energía;

•    Perfil especial: el pot activar qualsevol Usuari que pertanyi a una institució que hagi subscrit un acord amb Endesa Energía;

•  Perfil Wallbox: el pot activar qualsevol Usuari que utilitzi el seu equip Wallbox privat a través de l’Aplicació. Les despeses relacionades amb la recàrrega s’hauran de calcular sobre la base del contracte privat de l’Usuari.

Plans de tarifa

Per a qualsevol perfil relacionat en el compte de l’Usuari, serà possible associar un dels tipus de plans de tarifa següents:

•     Pla de tarifa del tipus “Pagament per ús”: Al final de qualsevol sessió de recàrrega, el cost del servei es calcularà multiplicant els kWh subministrats pel preu del kWh establert per al servei. El preu pot ser diferent segons el tipus de connector utilitzat i el seu valor actualitzat es pot veure en la mateixa Aplicació. Endesa durà a terme una autorització prèvia per un import indicant en l’Aplicació abans de l’inici de la sessió. Aquest import s’alliberarà simultàniament amb el pagament de l’import real de la recàrrega.

•    Pla de tarifa del tipus “Quota mensual”: A través del pagament d’una quota mensual, l’Usuari podrà fer servir el servei fins a assolir un llindar mensual determinat de kWh. Un cop assolit aquest llindar, el preu dels kWh que superin aquest volum es calcularà aplicant el pla de la tarifa “Pagament per ús”. El pagament d’aquesta quota mensual inclourà l’accés il•limitat al servei de reserva i l’accés, sense cost addicional, a la recàrrega en qualsevol mena d’estació. Aquest pla de tarifa s’activa amb la subscripció i es renova automàticament cada mes, el mateix dia. El valor actualitzat del llindar mensual de kWh i de la quota mensual es pot consultar en una secció específica de l’aplicació.

Els detalls dels plans de tarifes estaran disponibles en la secció dedicada de l’aplicació, en la mateixa aplicació on l’usuari pot modificar en qualsevol moment el pla de tarifa associat al seu perfil Privat i Especial, sense despesa addicional.

Canvi de Pla de tarifa

Per a qualsevol perfil associat al compte, l’Usuari tindrà dret a establir un pla de tarifa, i també a modificar-lo. A continuació, es descriuen les modalitats disponibles per realitzar canvis de plans de tarifes:

•   Des del pla de tarifes “Pagament per ús” fins al pla de tarifes “Quota mensual”: El canvi serà efectiu dins de les vint-i- quatre (24) hores següents al moment de la sol•licitud;

•   Del pla de tarifa de “Quota mensual” a un altre pla de tarifa del mateix tipus “Quota mensual”: El canvi serà efectiu al final del mes referit en el pla inicial.

•   Del pla de tarifa de “Quota mensual” a un pla de tarifes “Pagament per ús”: El canvi serà efectiu al final del mes referit en el pla inicial.

Targeta RFID

L’Usuari tindrà dret a comprar una targeta RFID única a la secció específica de l’aplicació. La targeta permetrà l’Usuari iniciar i finalitzar la recàrrega, tant privada com pública, en aquest darrer cas seguint el pla de tarifes del perfil al qual està associat la targeta.

Per activar la targeta s’haurà d’associar, a través de l’aplicació, al perfil d’un usuari per a la recàrrega pública i es podrà fer servir per a qualsevol perfil configurat, però no simultàniament. És possible associar la mateixa targeta per a tots els perfils o targetes diferents per a cada perfil.

Per a la recàrrega privada, cal associar la targeta RFID a la secció “Detalls del Wallbox”. És possible associar la targeta tant a un perfil per a la recàrrega pública com al Wallbox personal, simultàniament.

Cupó de descompte

L’Usuari tindrà dret a gaudir de cupons que ofereixen accés a descomptes o promocions. Els cupons són dipòsits expressats en kWh. Els cupons es poden activar a través de l’aplicació introduint el codi d’identificació en la secció dedicada al perfil o al mètode de pagament segons les característiques del cupó. Cada cupó tindrà una data límit i només es podrà utilitzar una vegada. Qualsevol detall relacionat amb l’ús de cupons s’inclou en la nota informativa de cada cupó.

VUITENA. - DRET DE DESISTIMENT:

L’Usuari, sempre que tingui la consideració de consumidor i usuari (no empreses) conforme al que estableix l’article 3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, té reconegut el dret de desistiment del servei contractat a través de l’Aplicació i, per tant, si no queda satisfet, podrà desistir del Servei en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la data de recepció material del producte o des de la formalització del contracte en el cas de contractació d’un servei.

El dret de desistiment es podrà exercir a través dels canals següents: Mitjançant comunicació escrita per correu electrònic a revocaciones@enel.com o a l’adreça de correus següent: Endesa Energía, SAU, Apartat 818, 08080 Barcelona.

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que consta al final d’aquest document, tot i que el seu ús no és obligatori.

Queden exclosos del dret de desistiment de la prestació de serveis un cop que el servei s’hagi executat completament amb el consentiment previ i exprés del consumidor i Usuari, i amb el reconeixement per la seva part del fet que és conscient que, quan el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

NOVENA. - RESOLUCIÓ:

El Contracte s’extingirà per les causes generals de resolució dels contractes assenyalades en la legislació vigent.

Sense perjudici del que s’ha indicat anteriorment, Endesa podrà interrompre el Servei o resoldre de forma immediata la relació amb l’Usuari, si detecta un ús del Servei contrari a les Condicions generals presents, a la legislació vigent o, en cas d’impagament de les quantitats degudes o incompliment reiterat de les condicions de pagament, tant pel que fa al Servei com als Productes i/o servei d’instal•lació, per causes no imputables a Endesa. El Contracte també podrà finalitzar per l’acord mutu entre les parts o per resolució unilateral de qualsevol d’aquestes.

La resolució del contracte no exonerarà l’Usuari de fer front al compliment de totes i cada una de les obligacions que es derivin de l’ús del Servei contractat fins al moment en el qual es produeixi la resolució efectiva d’aquest, inclosa la del pagament del Servei.

Per resoldre el contracte, l’Usuari ho haurà de comunicar a Endesa amb una antelació mínima de set (7) dies hàbils a la data en la qual hagi de ser efectiva la baixa. Aquesta comunicació podrà ser a través de comunicació per escrit enviat per correu electrònic a revocaciones@enel.com o a l’apartat de correus següent: Apartat 818, 08080 Barcelona.

DESENA. - PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Juntament amb aquest document, es facilita accés a la Política de privacitat de dades d’Endesa en arxiu independent i descarregable, que requerirà la seva acceptació.

ONZENA. ATACS INFORMÀTICS:

L’Usuari no ha de realitzar un ús indegut de l’Aplicació mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques, o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Tampoc intentarà tenir accés no autoritzat a l’Aplicació, al servidor en el qual es trobi allotjada aquella pàgina o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Així, es compromet a no atacar l’Aplicació a través d’un atac de denegació de servei, o d’un atac de denegació de servei distribuït.